Młodzi Medycy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Formularz

Tu zaznaczyć:*

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z siedzibą w Lublinie. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Organizacji ujęte w jego Statucie. Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Organizacji, sumiennego wypełniania uchwał Władz i strzeżenia godności Członka Organizacji Młodych Medyków.

Imię i nazwisko*

Adres e-mail:*

Telefon kontaktowy:*

Rok i kierunek studiów:*

Wydział:*

W roku akademickim chciałabym/chciałbym współpracować z koordynatorem do spraw:

Zgoda na przetwarzanie danych*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanego dalej „RODO”, w ramach przystąpienia lub uczestnictwa w Organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej Organizacją, w celach związanych z działalnością statutową Organizacji i przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem danych osobowych jest: Organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. W. Chodźki 7/19, 20-092 Lublin. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie zgody osoby) dane osobowe przetwarzane będą w celach przystąpienia lub uczestnictwa w Organizacji, - art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO do celów prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej Organizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 1) przystąpienia lub uczestnictwa w Organizacji; 2) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności statutowej Organizacji; 3) dochodzenia ewentualnych roszczeń; 4) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski; 5) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Organizacji; 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji przystąpienia lub uczestnictwa w Organizacji lub podmioty, którym przekazano dane w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizacji; 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Organizację do przetwarzania danych przez określony czas; okres, przez jaki realizowane jest przystąpienie lub uczestnictwo w Organizacji; okres, który jest niezbędny do obrony interesów Organizacji. 5. Posiadam prawo do żądania od Organizacją dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością wykonywania przystąpienia lub uczestnictwa w Organizacji.

  * - pola wymagane

Witamy na stronie Młodych Medyków!