Młodzi Medycy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

STATUT

Statut
Organizacji Młodych Medyków przy Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie


Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1


1. Organizacja Młodych Medyków przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest
uczelnianą organizacją studencką dalej zwaną “Organizacją” działa na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021
poz. 478 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz niniejszego
Statutu.
2. Jedynym uznawanym skrótem Organizacji jest !Młodzi Medycy”.
3. Organizacja posługuje się emblematami wyróżniającymi ją wśród innych organizacji.
Wzory emblematów załącznik do Statutu.
4. Organizacja działa przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i podlega zgłoszeniu
Rektorowi Uniwersytetu.
5. Organizacja działa zgodnie z:
1) niniejszym Statutem,
2) Statutem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
3) Uchwałami Władz Organizacji
6. Siedzibą Organizacji jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwany dalej
Uniwersytetem. Adres siedziby organizacji: ul. Chodźki 7/19, 20-093 Lublin.
7. Organizacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
8. Organizacja jest niepolityczną, niezarobkową i niezależną organizacją edukacyjną.

 

Rozdział 2
CELE ORGANIZACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§2

Cele Organizacji


Celem Organizacji jest:
1) pomoc studentom Uniwersytetu w zdobywaniu praktycznych doświadczeń
w zakresie wiedzy medycznej,
2) zapewnianie promocji studentom Uniwersytetu,
3) analizowanie informacji dotyczących edukacji medycznej i aspektów społecznych,
kulturalnych, akademickich, ekonomicznych i etycznych medycyny,
4) utworzenie poprzez kontakty z organizacjami o podobnym zakresie działania,
europejskiego centrum komunikacji między studentami uczelni medycznych,
5) rozwój współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i organizacjami
krajowymi i zagranicznymi.


§3
Metody działania Organizacji


Organizacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) działalność naukową,
2) seminaria i konferencje,
3) spotkania edukacyjne
4) krajowe i międzynarodowe projekty o charakterze edukacyjnym.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE ORGANIZACJI
§4


Członkowie organizacji dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.


§5

Członkowie zwyczajni


Członkiem zwyczajnym Organizacji mogą być studenci Uniwersytetu, którzy popierają cele
Organizacji oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

 

§6

Nabycie członkostwa


1. Członkiem Organizacji może zostać każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
który złoży deklarację członkowską.
2. Deklarację członkowską składa się w formie pisemnej lub online poprzez wypełnienie
formularza kontowego na stronie www.mlodzimedycy.umlub.pl, zawierającego
następujące dane : imię, nazwisko, adres e-mail, rok, kierunek studiów, wydział i
telefon kontaktowy.
3. Status członka Organizacji uzyskuje się z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet
członków przez Zarząd.
4. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie tradycyjnej
lub online poprzez wypełnienie formularza kontowego na stronie www.mlodzimedycy.
umlub.pl, która powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, rok, kierunek studiów,
wydział i telefon kontaktowy.

 

§7

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych


1. Członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Organizacji
2) prawo uczestnictwa w pracach programów prowadzonych przez Organizację i
we wszystkich przedsięwzięciach
3) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Władz Organizacji we wszystkich
sprawach.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Organizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Organizacji,
3) dbać o dobre imię Organizacji oraz popularyzować jej idee,
4) postępować zgodnie z zasadami etyki.

 

§8

Utrata członkostwa


Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2) utraty praw studenckich,
3) śmierci członka,
4) wykluczenia z Organizacji- w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia
działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami Władz Organizacji,
narażenia dobrego imienia Organizacji lub długotrwałego niewywiązywania
się z przyjętych wobec Organizacji zobowiązań

 

§9

Członkowie wspierający i honorowi


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca
cele Organizacji.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Organizacji.
3. Tytuł członka wspierającego lub honorowego nadaje Walne Zebranie Członków
Organizacji.


§10


Członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestnictwa w pracach Organizacji z
głosem doradczym.

 

§11


Członek wspierający i członek honorowy wspiera działalność Organizacji finansowo lub
rzeczowo.


Rozdział 4
WŁADZE ORGANIZACJI
§12
Władze Organizacji


Władzami Organizacji są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

 

§13
Walne Zebranie Członków


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą uchwałodawczą Organizacji.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określanie kierunków działania Organizacji,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
4) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i pozostałych członków
Zarządu,
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie Statutu Organizacji i jego zmian,
7) uchwalenie budżetu Organizacji,
8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Organizacji
lub jej Władze,
10) nadawanie tytułu członka honorowego i wspierającego,
11) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Organizacji
3. Dla ważności Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej
połowy członków Organizacji.


§14


Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Organizacji.

 

§15


1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest
zwykle większość głosów co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia.
2. Głosowanie w sprawach osobowych zawsze odbywa się tajnie, w innych – głosowanie
odbywa się tajnie na wniosek choćby jednego członka Organizacji.
3. W posiedzeniach uczestniczą: Zarząd, Komisja Rewizyjna, członkowie oraz goście.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący, co najmniej dwa razy w roku
akademickim w semestrze zimowym i letnim, zawiadamiając na co najmniej 14 dni
przed planowaną datą posiedzenia.
5. W szczególnych przypadkach Przewodniczący zwołuje Walne Zebranie Członków na
wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub co
najmniej 1/3 ilości członków.
6. W przypadku niezwołania Walne Zebranie Członków przez Przewodniczącego
Zarządu, Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
7. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje na wniosek:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) co najmniej 10 członków Organizacji .

 

§16
Zarząd


1. Zarząd jest Władzą wykonawczą Organizacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie i koordynowanie pracami Organizacji i współpracą z innymi
organizacjami,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) reprezentowanie Organizacji,
4) zarządzanie funduszami Organizacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
4 członków Zarządu w formie uchwał.
4. Zarząd składa Rektorowi roczne sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych
otrzymanych w danym roku akademickim.


§17
Skład i powoływanie Zarządu, zawieszenie członka Zarządu


1. W skład Zarządu wchodzą:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Skarbnik,
4) Koordynator ds. Edukacji,
5) Koordynator ds. Nauki,
6) Koordynator ds. Promocji i informacji,
7) Koordynator ds. Marketingu,
8) Koordynator ds. Zdrowia Publicznego,
9) Koordynator ds. Kształcenia,
10) Koordynator ds. Profilaktyki,
11) Koordynator ds. ED,
12) Koordynator ds. Działalności Prospołecznej ,
13) Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej,
14) Reprezentant do RUSS,
15) Komisja Rewizyjna,
16) Local Coordinators.
2. Przewodniczącym Zarządu Organizacji Młodych Medyków może zostać wyłącznie
członek Zarządu, wybrany w poprzedniej kadencji roku akademickiego.
3. Członkiem Zarządu (poza Przewodniczącym Zarządu Organizacji Młodych Medyków)
może zostać każdy aktywny członek Organizacji Młodych Medyków.
4. Członek Zarządu wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu na
Walnym Zebraniu Członków w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Jeżeli żaden z
kandydatów nie otrzyma wymaganego poparcia, wyboru dokonuje się spośród
dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
5. W przypadku niesprzyjających warunków epidemicznych (tj. krajowe lub lokalne
obostrzenia sanitarne, wynikające z trwającej pandemii koronawirusa lub innych
epidemii), mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, forma kontaktowa
przeprowadzenia Wyborów do Zarządu Organizacji może ulec zmianie.
6. Przewodniczący Zarządu, za zgodą Zarządu, ma prawo zawiesić w czynnościach
członka Zarządu. Przyczynami zawieszenia w czynnościach członka Zarządu są:
1) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członka Organizacji,
2) brak aktywnego udziału w pracach Zarządu.


§18
Kadencja Zarządu, odwołania Zarządu


1. Kadencja Zarządu trwa pełny rok akademicki.
2. W przypadkach prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami
Organizacji bądź działania na szkodę Organizacji, Walne Zebranie Członków może
odwołać członków Zarządu.
3. Z chwilą odwołania Przewodniczącego ustępuje Zarząd, a Walne Zebranie Członków
niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu.


§19
Komisja Rewizyjna


1. Komisja Rewizyjna jest Władzą Organizacji powołaną do sprawowania kontroli nad jej
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych bezwzględną
większością na Walnym Zebraniu Członków w terminie wyznaczonym przez Zarząd.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności ze
Statutem, Regulaminem Organizacji i uchwałami Organizacji,
2) przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu
Członków,
3) składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin pracy
Komisji Rewizyjnej, przyjęty przez Walne Zebranie Członków.
6. Zapisy § 18 ust. 1 stosuje się odpowiednio.


Rozdział 5
MAJĄTEK ORGANIZACJI
§20


1. Dopuszczalne są w szczególności następujące źródła finansowania działalności
Organizacji pochodzące z:
1) dotacji Władz Uczelni,
2) dotacji fundacji i innych organizacji,
3) darowizn,
4) środków sponsorskich,
5) składek członkowskich
6) innych źródeł.
2. Majątek tan służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Organizacji.
3. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych są: Przewodniczący Zarządu i Skarbnik Zarządu lub jeden z nich łącznie
z dwoma członami Zarządu.


Rozdział 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§21

Zmiany w Statucie


1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Projekt zmian w Statucie należy założyć na ręce Zarządu, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.


§22
Rozwiązanie Organizacji


1. Rozwiązanie Organizacji może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Rektor w drodze decyzji administracyjnej rozwiązuje Organizację, jeżeli jej działalność
rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut
Uczelni, Regulamin studiów lub Regulamin Organizacji.


§23


1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem decyzje podejmuje
Zarząd Organizacji.
2. Uchwały niezgodne z obowiązującym prawe, Statutem Uczelni lub godzące bądź
naruszające powagę i interes Uniwersytetu są uchylane przez Rektora.

 

§ 24


Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 10 marca 2022 roku, z chwilą wejścia w życie traci
moc dotychczasowy Statut.

Witamy na stronie Młodych Medyków!

        

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kalendarium

Czerwiec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30